Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

EDUKACYJNYCH, TANECZNYCH, MUZYCZNYCH, SPORTOWYCH, OGÓLNOROZWOJOWYCH

 1. Firma Klaudine Klaudyna Cichocka-Volkov, NIP 753-234-29-28, ul. Maśicka 148, 54-112 Wrocław prowadzącą działalność pod marką Wspieraj Łobuziaka (dalej „Wspieraj Łobuziaka”) zobowiązuje się prowadzić zajęcia edukacyjne / taneczne / muzyczne / sportowe / kulinarne / ogólnorozwojowe (dalej „Zajęcia” przez cały rok szkolny zgodnie z ustalonym grafikiem.
 2. Zajęcia są odpłatne według ustalonego cennika (dostępnego na stronie internetowej www.wspierajlobuziaka.com.pl) . W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zapisały się na listę uczestników i dokonały bieżącej opłaty. Osoby, które nie dokonały opłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem oraz w terminie w nim podanym, nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 3. Opłata za zajęcia jest płatna z góry za miesiąc przez płatność na stronie internetowej albo przelewem na konto do pierwszego dnia danego miesiąca. Przy odpłatności miesięcznej nie ma odliczeń za pojedyncze nieobecności. Przy dłuższej nieobecności (wypadek losowy lub choroba) istnieje możliwość rozliczenia należności za dany okres w formie opłaty tak jak za pojedyncze zajęcia po pozytywnym rozpatrzeniu każdego przypadku przez Zarząd Wspieraj Łobuziaka. Można dokonać opłaty za pojedyncze zajęcia pokazowe.
 4. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wspieraj Łobuziaka zajęcia przewidziane w ustalonym grafiku nie mogą się odbyć w formie stacjonarnej, wszystkie zajęcia przewidziane do zrealizowania w danej grupie do końca miesiąca kalendarzowego zostaną odrobione w ciągu kolejnych 30 dni, w tym w formie online (w sytuacji powszechnego lub lokalnego wyłączenia możliwości prowadzenia zajęć na podstawie decyzji administracyjnych lub aktów prawa lokalnie lub powszechnie obowiązujących). Z powyższego tytułu uczestnikowi nie przysługuje zwrot części wynagrodzenia.
 5. Zapisu osoby niepełnoletniej na listę uczestników zajęć dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 6. Wspieraj Łobuziaka oraz instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, nie przestrzegania poleceń wydawanych przez prowadzących zajęcia, niewłaściwego obuwia i stroju, złego stanu zdrowia uczestnika zajęć.
 7. Opiekun prawny uczestnika lub pełnoletni uczestnik podpisując umowę oświadcza, że stan zdrowia uczestnika zajęć pozwala mu na udział w zajęciach i nie ma w tym względzie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych
 8. Na salach podczas zajęć nie mogą przebywać osoby , które nie są ich uczestnikami. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbania o porządek i poszanowania mienia znajdującego się na salach zajęć. Za wszelkie uszkodzenia mienia spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiada materialnie dana osoba, jeżeli jest pełnoletnia lub jej prawny opiekun.
 9. Wspieraj Łobuziaka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć w szatni, na salach lub w innych miejscach.
 10. Filmowanie oraz wykonywanie zdjęć podczas zajęć jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Wspieraj Łobuziaka.
 11. Uczestnictwo w zajęciach równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatna rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację emisję w dowolnych mediach, a także na ich wykorzystanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Wspieraj łobuziaka.
 12. Podczas zajęć obowiązuje obuwie sportowe (tenisówki, adidasy) lub specjalistyczne obuwie taneczne. Buty należy zmieniać przed wejściem na salę. Osoby, nie posiadające właściwego obuwia nie będą brać udziału w zajęciach.
 13. Na zajęciach z tańca i sportowych obowiązuje kostium treningowy dostosowany do rodzaju zajęć.
 14. Dokonanie pierwszej wpłaty za zajęcia równoznaczne jest z akceptacją powyższego Regulaminu.
 15. Opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika zajęć / uczestnik pełnoletni oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania.
 16. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Usługodawca decyzjami indywidualnymi.

Płatności online

 1. Administratorem Danych Osobowych Sprzedawcy, Konta Sprzedawcy Bramki Płatniczej, osób reprezentujących Sprzedawcę oraz danych Klientów w rozumieniu Art. 4
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Poland, Telefon: +48 61 642 93 44, E-mail: info(at)paypro.pl (dalej PayPro) - właściciel bramki płatności Przelewy24.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym realizację obowiązku informacyjnego określa Polityka Prywatności oraz Regulamin.
 3. Sprzedawca powierza PayPro przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi w zakresie imienia, nazwiska, adresu, adresów email, danych karty płatniczej lub numeru rachunku bankowego oraz innych danych osobowych niezbędnych do wykonywania Umowy, w tym w celu umożliwienia przyjmowania Płatności, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji oraz bezpieczeństwa Bramki Płatniczej. Sprzedawca zezwala również na przekazanie tych danych Instytucjom Pośredniczącym na potrzeby realizacji Usług oraz celów Umowy.
 4. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w pkt 2 powyżej, PayPro może je przetwarzać w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z płatnościami on-line oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.
 5. Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on-line e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPro.
 6. Klient, po wyborze sposobu płatności zostaje przekierowany na stronę bezpiecznych płatności Przelewy24. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem firmy PayPro znajdują się na stronie: www.przelewy24.pl
 7. Rezerwacje opłacane online, dla których płatność nie została zrealizowana w przeciągu 20 min, zostają automatycznie zwolnione do ponownej sprzedaży.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące korzystania z Usług Wspieraj Łobuziaki, można przesyłać poprzez email na kontakt@wspierajlobuziaka.com.pl lub telefonicznie pod numer podany w rozdziale Kontakt na stronie internetowej. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta lub nazwę Klienta, nazwę zajęcia, datę realizacji zamówienia/płatności, adres Klienta, powód reklamacji, treść żądania.
 3. Wspieraj Łobuziaka (lub osoba przez Wspieraj Łobuziaka upoważniona) ma prawo na każdym etapie reklamacji do dokonania oględzin w miejscu wykonania usługi w celu weryfikacji okoliczności wynikających z reklamacji, w tym zgłaszanych ewentualnych szkód.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wspieraj Łobuziaka.
 5. Wykonawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego sprawdzenia przez Wspieraj Łobuziaka, Wykonawcę lub inną upoważnioną do tego firmę jakości świadczonych usług.
 6. Każda udana płatność jest traktowana jako zawarcie umowy o świadczenie Usług okresem na jeden miesiąc. Dlatego zwrócona może być jedynie w drodze reklamacji, nawet jeżeli uczestnik nie uczestniczył w żadnych zajęciach w ciągu tego miesiąca.