Regulamin

WSPIERAJ ŁOBUZIAKA CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:
EDUKACYJNYCH, TANECZNYCH, MUZYCZNYCH, SPORTOWYCH, OGÓLNOROZWOJOWYCH

 1. Klaudine Klaudyna Cichocka-Volkov, prowadząca działalność pod marką Łobuziaki (dalej „Wspieraj Łobuziaka”) zobowiązuje się prowadzić zajęcia: edukacyjne, taneczne, muzyczne, sportowe, kulinarne, ogólnorozwojowe zgodnie z ustalonym grafikiem.
 2. Zajęcia są odpłatne według ustalonego cennika (dostępnego na stronie internetowej www.wspierajlobuziaka.com.pl). W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zapisały się na listę uczestników i dokonały bieżącej opłaty. Osoby, które nie dokonały opłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem nie będą mogły brać w nich udziału.
 3. Opłata za zajęcia jest stała, pobierana z góry za miesiąc w formie przelewu24 przy każdorazowym zapisie na zajęcia na stronie internetowej. Przy odpłatności nie ma odliczeń za pojedyncze nieobecności. Przy dłuższej nieobecności (wypadek losowy lub choroba) istnieje możliwość przeksięgowania należności o dany okres nieobecności, po pozytywnym rozpatrzeniu każdego przypadku przez Wspieraj Łobuziaka.
 4. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wspieraj Łobuziaka zajęcia przewidziane w ustalonym grafiku nie mogą się odbyć, należności zostają przeksięgowane o ilość nieodbytych zajęć.
 5. Zapisu osoby niepełnoletniej na listę uczestników zajęć dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 6. Wspieraj Łobuziaka oraz instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, poleceń wydawanych przez prowadzących zajęcia oraz posiadania niewłaściwego obuwia i stroju.
 7. Opiekun prawny uczestnika lub pełnoletni uczestnik podpisując umowę oświadcza, że stan zdrowia uczestnika zajęć pozwala mu na udział w zajęciach i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.
 8. Na salach podczas zajęć nie mogą przebywać osoby, które w nich nie uczestniczą. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbania o porządek i poszanowania mienia znajdującego się w salach zajęć. Za wszelkie uszkodzenia mienia spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiada materialnie dana osoba, jeżeli jest pełnoletnia, w przeciwnym wypadku – opiekun prawny.
 9. Wspieraj Łobuziaka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć w szatni, na salach lub w innych miejscach ogólnodostępnych.
 10. Filmowanie oraz wykonywanie zdjęć podczas zajęć jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Wspieraj Łobuziaka.
 11. Uczestnictwo w zajęciach równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatną rejestrację fotograficzną i video wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie i publikację w dowolnych mediach, a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych Wspieraj Łobuziaka.
 12. Podczas zajęć obowiązuje obuwie sportowe (tenisówki, adidasy) lub specjalistyczne obuwie taneczne. Buty należy zmieniać przed wejściem na salę. Osoby, które nie posiadają właściwego obuwia, nie będą brać udziału w zajęciach.
 13. Na zajęciach tanecznych i sportowych obowiązuje strój treningowy, dostosowany do rodzaju zajęć.
 14. Dokonanie wpłaty za zajęcia równoznaczne jest z akceptacją powyższego Regulaminu.
 15. Opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika zajęć/uczestnik pełnoletni oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 16. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Usługodawca decyzjami indywidualnymi.

Płatności online

 1. Administratorem Danych Osobowych Sprzedawcy, Konta Sprzedawcy Bramki Płatniczej, osób reprezentujących Sprzedawcę oraz danych Klientów w rozumieniu Art. 4
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Poland, Telefon: +48 61 642 93 44, E-mail: info(at)paypro.pl (dalej PayPro) - właściciel bramki płatności Przelewy24.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym realizację obowiązku informacyjnego określa Polityka Prywatności oraz Regulamin.
 3. Sprzedawca powierza PayPro przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi w zakresie imienia, nazwiska, adresu, adresów email, danych karty płatniczej lub numeru rachunku bankowego oraz innych danych osobowych niezbędnych do wykonywania Umowy, w tym w celu umożliwienia przyjmowania Płatności, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji oraz bezpieczeństwa Bramki Płatniczej. Sprzedawca zezwala również na przekazanie tych danych Instytucjom Pośredniczącym na potrzeby realizacji Usług oraz celów Umowy.
 4. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w pkt 2 powyżej, PayPro może je przetwarzać w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z płatnościami on-line oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.
 5. Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on-line e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPro.
 6. Klient, po wyborze sposobu płatności zostaje przekierowany na stronę bezpiecznych płatności Przelewy24. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem firmy PayPro znajdują się na stronie: www.przelewy24.pl
 7. Rezerwacje opłacane online, dla których płatność nie została zrealizowana w przeciągu 20 min, zostają automatycznie zwolnione do ponownej sprzedaży.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące korzystania z Usług Wspieraj Łobuziaki, można przesyłać poprzez email na kontakt@wspierajlobuziaka.com.pl lub telefonicznie pod numer podany w rozdziale Kontakt na stronie internetowej. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta lub nazwę Klienta, nazwę zajęcia, datę realizacji zamówienia/płatności, adres Klienta, powód reklamacji, treść żądania.
 3. Wspieraj Łobuziaka (lub osoba przez Wspieraj Łobuziaka upoważniona) ma prawo na każdym etapie reklamacji do dokonania oględzin w miejscu wykonania usługi w celu weryfikacji okoliczności wynikających z reklamacji, w tym zgłaszanych ewentualnych szkód.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wspieraj Łobuziaka.
 5. Wykonawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego sprawdzenia przez Wspieraj Łobuziaka, Wykonawcę lub inną upoważnioną do tego firmę jakości świadczonych usług.
 6. Każda udana płatność jest traktowana jako zawarcie umowy o świadczenie Usług okresem na jeden miesiąc. Dlatego zwrócona może być jedynie w drodze reklamacji, nawet jeżeli uczestnik nie uczestniczył w żadnych zajęciach w ciągu tego miesiąca.